Gezocht: Leden Raad Van Toezicht (2x) GESLOTEN

Gepubliceerd op 25 juli 2023 om 12:02

Het Actienetwerk GasTerug zoekt twee ervaren leden voor de Raad van Toezicht van een op te richten stichting die het Actienetwerk gaat ondersteunen en faciliteren.

Wil je je sterk maken voor het verbinden van partijen die gezamenlijk werken aan steeds meer energiebesparingsmaatregelen in de metropoolregio Amsterdam, dan is deze rol bij het Actienetwerk GasTerug iets voor jou.

Context

In maart 2022 is het regionale Actienetwerk 15% GasTerug opgericht. De oorlog in Oekraïne was daarvoor de directe aanleiding, maar ook de groeiende groep bewoners en ondernemers met extreem hoge energierekeningen, de dreiging dat alsnog Gronings gas gewonnen zou worden en de snelle opwarming van de aarde waren voor de toenmalige wethouder Duurzaamheid van Amsterdam – Marieke van Doorninck – reden om in actie te komen. Op de eerste netwerkbijeenkomst zei Diederik Samson: “Als ieder Europees land het gasverbruik met 15% reduceert, zijn we van het Russische gas af.” Het Actienetwerk 15% GasTerug was geboren en het doel snel gesteld: vóór 1 januari 2023 15% structurele gasreductie door middel van energiebesparingsmaatregelen.

 

De kick-off vond plaats met de actie “Zuidas doet het licht uit”. Een belangrijke spin-off volgde al snel: de oprichting van de Fixbrigade Nederland waarvoor in no time met Vattenfall een zeer succesvolle fundraiser werd georganiseerd. Ook ontstonden vanuit het netwerk andere nieuwe initiatieven, zoals een  oproep aan inwoners om de rijkscompensatie ter waarde van 2x 190,- euro te bestemmen voor een goed doel en de vorming van een raamfoliegroep.

 

In het eerste jaar ontwikkelde het actienetwerk zich verder: het werkt nu op basis van pijlers (zoals  kantoren, bedrijventerreinen, MKB, buurten) met trekkers die elke twee weken bij elkaar komen. In de pijlers worden maatregelen bedacht en uitgevoerd (bv. ‘project doe het licht uit’, campagnes rond koelen en vriezen, inzet energie-klus&coaches, een MKB-aanpak). Voor het netwerk zijn instrumenten ontwikkeld (zoals doorbraaktafels voor complexe projecten, netwerkbijeenkomsten, datatools).

 

Kenmerken van het actienetwerk zijn: werken met ‘coalitions of the willing’, concrete doelen, gedeelde urgentie, actiegericht, open source, doen en dan opschalen en beroep op onderlinge solidariteit. Het is een breed netwerk met een zeer diverse samenstelling: meer dan 120 actieve mensen uit bedrijven, brancheorganisaties, particuliere initiatieven, overheden, instellingen, nutsbedrijven hebben zich er ondertussen aan verbonden en het aantal deelnemers groeit.

 

Succesvolle samenwerking
De gewenste 15% gasreductie is behaald en de ontwikkelde aanpak en activiteiten krijgen zowel binnen als buiten de MRA steeds meer navolging. De energie om door te gaan is er en de noodzaak om de gerealiseerde besparing structureel te borgen en nieuwe besparingsmogelijkheden te benutten blijft onverminderd actueel.

 

Het netwerk heeft een uniek karakter doordat er maatschappelijk gepionierd wordt: er worden dwarsverbanden gelegd die vaak ontbreken om beleidsplannen tot concrete stappen te brengen. De basis is samenwerking tussen verschillende partijen, kansen pakken en energie volgen, complexiteit te lijf gaan, vanuit mogelijkheden en resultaat denken en zo knelpunten wegnemen. Tot slot zal de vorming van een netwerkraad een bijzondere vorm geven aan netwerksturing in een vaak verkokerde samenleving.

 

Voortzetting in een stichting
In de regiegroep van het actienetwerk is besloten het bestaande actienetwerk voort te zetten met als doel brede energiebesparing in de regio te stimuleren, met een horizon tot 2030. Om dit structureel goed te organiseren, is besloten een stichting op te richten. Deze stichting werkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zal een netwerkbureau vormen (als voortzetting van het huidige projectteam) dat de formele administratieve basis voor het actienetwerk vormt en het netwerk ondersteunt bij het uitvoeren en uitbreiden van de activiteiten waarmee het doel bereikt wordt.

 

De vorm wordt een stichting zonder winstoogmerk. Dat is nodig om, onafhankelijk van specifieke spelers in het actienetwerk, door te kunnen gaan met wat er al is: een natuurlijk gegroeid netwerk dat financieel en ‘in kind’ draait op bijdragen vanuit netwerkpartners en overheden zoals (op dit moment) o.a. het ministerie BZK, gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Provincie Noord-Holland. Het bestuur van de stichting zal een actieve rol hebben om de funding te continueren en uit te breiden, voor het eerste jaar worden momenteel de middelen verzameld om de basis te kunnen garanderen. Een deel is inmiddels toegezegd door netwerkpartners.

 

Om de stichting formeel op te gaan richten, is eerst gezocht naar een voorzitter van de Raad van Toezicht, waarna nu de twee overige leden worden geworven. De Raad van Toezicht wordt werkgever van een (te werven) directeur-bestuurder die de dagelijkse organisatie ter hand zal nemen. Op dit moment is de dagelijkse organisatie belegd bij een kwartiermaker.

 

Raad van Toezicht

Governance
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bedrijfsvoering van de stichting en treedt op als werkgever voor de te werven directeur-bestuurder die (1) een netwerkbureau zal opzetten op basis van de ervaringen van het bestaande projectteam en (2) een netwerkraad opbouwt op basis van de huidige werkwijze van het actienetwerk.

 

Rol

De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan bepaalde (strategische) besluiten en handelt waar nodig proactief. In deze opbouwfase is meedenken over de opbouw van het netwerkbureau en de netwerkraad van belang. De uitvoerende en bestuurlijke verantwoordelijkheid komt bij de directeur-bestuurder te liggen.

 

De verhouding tussen bestuur en toezicht wordt vastgelegd in de statuten van de op te richten stichting. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van tenminste 1 jaar. Op verzoek zijn de concept statuten in te zien.

 

Werkwijze
De Raad van Toezicht vergadert in de opbouwfase circa 8 keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig: de directeur-bestuurder en/of de huidige projectleider en kwartiermaker van het actienetwerk. Een actieve deelname aan brede bijeenkomsten van het netwerk wordt gewaardeerd.

 

Samenstelling
De Raad van Toezicht moet evenwichtig zijn samengesteld, in termen van kennis en ervaring, rolvervulling en persoonlijke stijl.

 

Naast de huidige Voorzitter van de Raad van Toezicht zijn we nog op zoek naar twee leden die ervaring brengen op financieel-bedrijfseconomische, HR en organisatiekundige vraagstukken en/of community/ecosystem building. Ervaring op een of meer van de volgende ervaringsgebieden is een pre:

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Strategisch-bestuurlijke inzichten m.b.t. maatschappelijke organisaties
 • Breed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen, in onderscheiden sectoren of beroepen
 • Verankering in de Amsterdamse regio (Metropoolregio)
 • Kennis van duurzaamheidssector, wet- en regelgeving
 • Ervaring en affiniteit met het functioneren in netwerken van uiteenlopende partijen

 

Als gebruikelijk bij Raden van Toezicht, moeten de leden geen conflicterend belang hebben (zoals financiering/subsidiëring van activiteiten die vanuit een andere functie worden uitgevoerd) in het actienetwerk GasTerug.

 

Profiel Lid Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht vul je een belangrijk deel van de volgende rol in:

 • Je hebt bestuurlijke ervaring en sensitiviteit voor bedrijfsmatige kansen en risico’s;
 • Je adviseert bij de verdere opbouw van het actienetwerk en het netwerkbureau;
 • Je onderhoudt, mede vanuit de werkgeversrol, een goede en transparante relatie met het bestuur / de directeur-bestuurder op basis van wederzijds respect en vertrouwen;
 • Je legt met diverse stakeholders contact, bent proactief en transparant in communicatie en informatieverstrekking en kan goed werken in collegiaal teamverband;
 • Je erkent het belang voor de medewerkers van (sociale) veiligheid, diversiteit en integriteit, en ziet erop toe dat deze punten ook op de agenda staan bij het bestuur.

 

Gewenste deskundigheden en achtergronden:

 • Je hebt toezichthoudende/bestuurlijke ervaring, bij voorkeur bij het opbouwen van een meerjarige organisatie en het aangaan van allianties die het Actienetwerk kunnen versterken;
 • Je hebt daarbij of ervaring met de bedrijfsmatige en financiële aspecten van een toezichthoudende rol of ervaring met HR- en organisatiekundige vraagstukken;
 • Je hebt visie op netwerkdynamiek, bent een goede sparringpartner voor het bestuur/de bestuurder;
 • Kennis van duurzaamheidssector, wet- en regelgeving;
 • Je toont samen met de andere twee leden van de Raad van Toezicht leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling, complementariteit en het functioneren van de Raad van Toezicht en het te werven bestuur alsmede voor de onderlinge dynamiek.

 

Beloning: Het betreft een onbezoldigde functie. Wel is in de concept statuten opgenomen dat de Raad van Toezicht recht heeft op vergoeding van representatiekosten.

 

Planning: Functie start liefst per direct na de selectie, of zo snel als in overleg mogelijk is. Het doel is dat net na de zomer de stichting formeel wordt opgericht. In oktober wordt een brede netwerkbijeenkomst gepland tbv nieuwe deelnemers, pijlers en maatregelen.

 

Proces werving:

 • Interesse kun je kenbaar maken tot en met 19 augustus met een korte onderbouwing per mail, via contact@actienetwerk-gasterug.nl. In de week van 21 augustus worden de gesprekken gepland.
 • Heb je interesse maar nog wel een paar vragen? Neem contact op met kwartiermaker Pieter Walinga 06-53797711
  p.walinga@amsterdam.nl
 • Daarna zal het huidige regieteam in samenspraak met de voorzitter RvT (i.o.) een besluit nemen over de invulling.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.