GEZOCHT: Directeur Actienetwerk GasTerug (VERVULD)

Gepubliceerd op 18 oktober 2023 om 11:20

De Stichting Actienetwerk GasTerug zoekt een motiverende en verbindende trekker om het actienetwerk verder te laten groeien.
Wil jij je sterk maken voor energiebesparing in de metropoolregio Amsterdam? Hou je ervan coalities te smeden die welk project of idee dan ook aangrijpen om zoveel mogelijk energiebesparingsmaatregelen voor elkaar te krijgen? En ben je in staat om daarvoor een succesvolle basis uit te bouwen tot een stabiele netwerkorganisatie? Dan is deze rol bij het Actienetwerk GasTerug iets voor jou!

Achtergrond en aanleiding
In maart 2022 is het regionale Actienetwerk GasTerug opgericht. Directe aanleiding was de oorlog in
Oekraïne, maar ook de groeiende groep bewoners en ondernemers met extreem hoge
energierekeningen, de dreiging dat alsnog Gronings gas gewonnen zou worden en de snelle opwarming
van de aarde waren voor de toenmalige wethouder Duurzaamheid van Amsterdam – Marieke van
Doorninck – reden om in actie te komen. Op de eerste netwerkbijeenkomst drie dagen later zei Diederik
Samson: “Als ieder Europees land het gasverbruik met 15% reduceert, zijn we van het Russische gas af.”
Het Actienetwerk GasTerug was geboren en het doel snel gesteld: vóór 1 januari 2023 15% structurele
gasreductie door middel van energiebesparingsmaatregelen.
In het eerste jaar ontwikkelde het Actienetwerk zich verder, Met regelmatige netwerkbijeenkomsten in
de hele regio, maar ook met een team dat dagelijks voor impact zorgt. Het actienetwerk kent meerdere
pijlers, zoals Kantoren, Bedrijventerreinen, MKB, Buurten, Zorginstellingen. De trekkers van de pijlers
komen elke twee weken bij elkaar om kansen en projecten op te pakken, knelpunten weg te nemen en te
bespreken waar nog meer impact te maken valt. In de pijlers worden maatregelen bedacht en
uitgevoerd (bijv. “Doe het licht uit”, campagnes rond koelen en vriezen, inzet energiecoaches, MKBaanpak
waarbij winkelstraten gezamenlijk de deuren dichthielden om de warmte binnen te houden).
Voor en door het netwerk zijn meerdere instrumenten ontwikkeld (zoals doorbraaktafels voor complexe
projecten, netwerkbijeenkomsten, slimme datatools).

De kracht van samenwerking
Het Actienetwerk heeft een uniek karakter doordat er maatschappelijk gepionierd wordt: er worden
dwarsverbanden gelegd die vaak ontbreken om beleidsplannen tot concrete stappen te brengen. De
basis is samenwerking tussen verschillende partijen, kansen pakken, energie volgen, eigenaarschap
beleggen of invullen, complexiteit te lijf gaan, vanuit mogelijkheden en resultaat denken en zo
knelpunten wegnemen.

Kenmerken van het Actienetwerk zijn: werken met coalitions of the willing, concrete doelen, gedeelde
urgentie, actiegericht, open source, doen en dan opschalen en beroep op onderlinge solidariteit. Het is
een breed netwerk met een zeer diverse samenstelling: meer dan 120 actieve mensen uit bedrijven,
brancheorganisaties, particuliere initiatieven, overheden, instellingen en nutsbedrijven hebben zich er
ondertussen aan verbonden en het aantal deelnemers groeit.

Energie en resultaten voortzetten
De gewenste 15% gasreductie is ruim behaald (zelfs 19% in de regio) en de ontwikkelde aanpak en
activiteiten krijgen zowel binnen als buiten de MRA steeds meer navolging. De energie om door te gaan
is er en de noodzaak om de gerealiseerde besparing structureel te borgen en nieuwe
besparingsmogelijkheden te benutten blijft onverminderd actueel.
In de regiegroep van het Actienetwerk is daarom besloten het bestaande Actienetwerk voort te zetten
met als doel brede energiebesparing in de regio te stimuleren, met een horizon tot 2030. Om dit
structureel goed te organiseren is een stichting opgericht om door te zetten wat er al is: een natuurlijk
gegroeid netwerk dat financieel en “in kind” draait op (vooralsnog) incidentele bijdragen vanuit
netwerkpartners en overheden, zoals o.a. het ministerie BZK (tot 31/5/23), gemeente Amsterdam,
Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Provincie Noord-Holland. De directeur van
de stichting zal in opdracht van en samen met de Raad van Toezicht een actieve rol hebben om de
funding te continueren en uit te breiden. Voor het eerste jaar zijn de middelen verzameld die de basis
garanderen.

Raad van Toezicht
Tot eind 2023 functioneert het actienetwerk met een regieteam, waarin de Metropoolregio, gemeente
Amsterdam, Amsterdam Economic Board, The Green Business Club, Tertium en
duurzaamheidsambassadeur prof. Dr. Jacqueline Cramer zitting hebben. Het regieteam zal binnenkort
de toezichthoudende rol overdragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is al geworven en
informeel van start gegaan, ze wordt dit najaar ook formeel opgericht en aan het Actienetwerk
gepresenteerd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering, verleent
goedkeuring aan bepaalde (strategische) besluiten, handelt waar nodig proactief en is de werkgever
voor de directeur. In deze opbouwfase zal de RvT actief meedenken over de opbouw van een
netwerkbureau en een netwerkraad. De uitvoerende en bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de
directeur, die tevens als bestuurder van de stichting zal fungeren. De scheiding tussen toezicht en
directie/bestuur is essentieel: vanuit het netwerkbureau wordt onder meer de maatschappelijke
verantwoording naar alle stakeholders (leden van het netwerk, medewerkers, ministeries, bedrijfsleven,
etc.) en de verdere funding van het Actienetwerk georganiseerd. De verhouding tussen directie/bestuur
en toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Profiel Directeur-bestuurder
De directeur is de spil en het aanspreekpunt van het actienetwerk, geeft leiding aan het (door te starten)
netwerkbureau en is de coördinator van de trekkers van de pijlers. Hij/zij is naar buiten toe het gezicht
van het netwerk en zorgt op een activerende en verbindende manier dat de doelen en ambities van het
actienetwerk gerealiseerd worden.
De opgave voor de directeur: (1) Sturen op de doelen, huidige activiteiten en pijlers van het actienetwerk
en daar actief aanvullende funding bij organiseren (2) het netwerkbureau opbouwen en
doorontwikkelen, op basis van de ervaringen van het huidige projectteam en (3) Verder uitbouwen van
het actienetwerk en de impact vergroten 4) Opgedane kennis, ervaringen en resultaten delen en breder
uitgerold krijgen 5) een netwerkraad opbouwen op basis van de huidige werkwijze van het Actienetwerk.

Concreet betekent dit:

 • Bepalen en werven capaciteit voor het netwerkbureau (oa administratie, communicatie,
  financiën)
 • Dagelijkse aansturing van het netwerkbureau
 • Coördinatie en doorontwikkelen van de bestaande pijlers, instrumenten en activiteiten van het
  netwerk
 • Het organiseren van (aanvullende) funding voor het actienetwerk, voortbordurend op de lopende
  gesprekken over funding, maar ook door nieuwe wegen te verkennen
 • Uitbouwen van het netwerk en aanjagen van nieuwe maatregelen en pijlers en verbinden van
  partijen in de beginfase van die pijlers en maatregelen
 • Samen met het netwerk actief zoeken naar projecten die impact hebben, aansprekend zijn,
  zichtbaar effect opleveren en na een pilotfase breder uitgerold kunnen worden
 • Vormgeven van bredere zichtbaarheid van het actienetwerk en de activiteiten met een omnichannel
  aanpak, zodat de verschillende doelgroepen bereikt worden en de resultaten en
  aanpakken waar mogelijk deelbaar en schaalbaar worden.

Gewenste deskundigheden en achtergronden

 • Je kan schakelen tussen strategisch en praktisch, bestuur en praktijk.
 • Je hebt ervaring als directeur en/of bestuurder of een vergelijkbare rol
 • Je hebt daarbij specifiek ervaring bij het opbouwen van een meerjarige organisatie en het
  aangaan van allianties om die organisatie stevig in te bedden
 • Je hebt visie op netwerkdynamiek en bent een goede sparringpartner voor de RvT
 • Je beweegt goed in een complex politiek/bestuurlijk netwerk rond het Actienetwerk, zowel
  landelijk als regionaal
 • Je toont verbindend leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling,
  complementariteit en het functioneren van het netwerkbureau en de te werven medewerkers
 • Je leidt als facilitator en dirigent om sterke teams met verschillende perspectieven samen te
  brengen rond op elkaar afgestemde strategie en plannen
 • Je hebt ervaring in het opbouwen van een netwerk en bent gedreven in en hebt ervaring met het
  omzetten van visie naar acties
 • Je bent vertrouwd met het werken met meerdere partners, het stellen van prioriteiten en het
  leiden van meerdere werkstromen tegelijkertijd om impact te creëren en doelen te bereiken
 • Je bent in staat om innovatieve benaderingen te ontwikkelen, nieuwe ideeën te stimuleren en
  ‘best practices’ te delen om de doelstellingen van het netwerk te bereiken
 • Je hebt een sterke motivatie en passie voor energiebesparing en duurzaamheid
 • Je kunt effectief communiceren met diverse belanghebbenden, zowel mondeling als schriftelijk
  en het vermogen om de boodschap van het netwerk over te brengen
 • Je bent aantoonbaar in staat om budgetten te beheren en financieringsbronnen te identificeren
  en aan te trekken
 • Je hebt een probleemoplossend vermogen, toont ondernemerschap en hebt een ‘can-do’
  mentaliteit
 • Je past je makkelijk aan aan nieuwe omstandigheden aan en kunt hierin opereren.

 

Praktische informatie

 • De functie start liefst per 1 januari 2024, of zo snel als in overleg mogelijk is
 • 4 dagen in de week
 • In eerste instantie voor 1 jaar met optie tot verlenging.
 • Beloning vindt bij voorkeur plaats via een maandelijkse management fee

Voldoe je niet aan alle gevraagde eisen, maar vind jij jezelf wel geschikt voor deze rol, reageer dan
vooral met jouw motivatie.
Wij vragen een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG) en er kunnen referenten worden
opgevraagd.

Proces werving:

 • Interesse kun je kenbaar maken tot maandag 30 oktober 12:00 uur met een CV en motivatie per e-mail, via
  contact@actienetwerk-gasterug.nl.
 • In de week van 6 november (7, 8 en 10 november) wordt de eerste ronde gesprekken gepland en
  in de week van 13 november de tweede en beslissende gesprekken.
 • Daarna zal de Raad van Toezicht in overleg met het huidige regieteam een besluit nemen over
  de invulling.


Interesse? Meer informatie?

Pieter Walinga – 06-53797711
p.walinga@amsterdam.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.